Produkty

Príprava podkladov - Špeciálne potery

UZIN SC 914 Turbo

Cementová ľahčená vyrovnávacia malta

Rýchla ľahká vyrovnávacia malta pre zhotovenie vysoko tepelne izolujúcich cementových podkladov pre kladenie, pre hrúbky vrstiev 20 – 300 mm

  • bez deformácií a s veľmi malým pnutím
  • vysoký tepelný izolačný efekt

Hlavné oblasti použitia:

  • zhotovenie ľahkej vyrovnávacej vrstvy ako pripojenej, tak aj na oddeľujúcej vrstve
  • zhotovenie ľahkej pripojenej vyrovnávacej malty ako pripojenej, tak na deliacej podložke v systéme UZIN Turbolight® - System
  • pre hrúbky v hrúbke od 20 mm

Rozšírené oblasti použitia:

  • vyrovnávanie veľkých výškových rozdielov
  • zhotovenie izolačných vrstiev v spáde alebo vyrovnávanie spádov

Technické údaje:

Druh balenia: papierové vrece
Dodávané balenie: 80 litrov/ cca 21 kg
Skladovateľnosť: najmenej 6 mesiacov
Množstvo vody/zámesová voda: 10 – 11 litrov / 21 l vrece
Farba: šedá
Spotreba: cca 2,6 kg / m² /cm hrúbky
Spotreba v UZIN Turbolight® - System: cca 11 l vody na 21 kg (vrece)
Ideálna teplota pri spracovaní: +5°C až +25°C na podlahe
Doba spracovania: cca 30 minút*
Pochôdznosť: po cca 12 hodinách*
Zrelosť ku kladeniu: po cca 48 hodinách*
*Hrúbka: pripojená 20 mm – bez obmedzenia,
na deliacej vrstve: 30 mm – bez obmedzenia
Merná hmotnosť: vytvrdnutá: cca 350 kg / m³
suchá malta: cca 260 kg / m³
Tepelný odpor: 0,42 m²K/W (5 cm hrúbka vrstvy)
Koeficient tepelnej vodivosti: 0,12 W/mK
Chovanie za horenia: A2-s1 podľa DIN EN 13 501-1

* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu

Č. výrobku Veľkosť balenia Prepravná jednotka
53402 80 l vrece / cca 21 kg Paleta: 15

GISCODE ZP 1 nízky obsah chromanov podľa EU-VO 1907/2006 (REACH)